EARTH

Site menu
Өнөөдрийн бичлэг
Газарзүй 2
Чөлөөт цаг
Харилцаа
Хуанли
«  July 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Болъёо болоош дээ
Санал асуулга
Rate my site
Total of answers: 9
Газарзүй
Main » 2011 » July » 24 » Àìðàëò ¿ðãýëæèëñýýð... õºðñ ñóäëàà÷äàä
9:51 AM
Àìðàëò ¿ðãýëæèëñýýð... õºðñ ñóäëàà÷äàä


odbaatar

Îäáààòàð ìèíèé áèå çóíû àìðàëòàà ºíãºð¿¿ëñýýð.... õºðñ ñîíèðõîí ñóäëàà÷äàä çîðèóëñàí õºðñíèé áè÷èãëýëèéí çàãâàðûã ýíý óäààä òàâüæ áàéíà. 


Õºðñíèé ç¿ñýëòèéí äóãààð ¹              áýë÷ýýð

Àéìàã ñóì áàã:........................................               áè÷èãëýë õèéñýí õ¿í:....................

Ãàçðûí íýð:.......................................................................................

Êîîðäèíàò:.............ç.ó................................................á.ó...................................

ºíäºð: ä.ò.ä..........................

ãàçðûí ãàäàðãà:òàëàðõàã, òàòàì, áýë, äýíæ, õàæóóãèéí äóíä, äýýä õýñýã, îðîé, õºíäèéí ¸ðîîë,)

áè÷èë ãàäàðãà:................................(òýãø, íàëóó, õîòãîð, ã¿äãýð, äîâ ñîíòóóë, )

íàëóó: ..........................(0, 0-30, 3-50, 5-80, 8-150, 15-250, 25<)

ç¿ã çîâõèñ: ....................................................Õ, ÇÕ, Ç, ÇÓ, Ó, ÁÓ, Á, ÁÕ

óðãàìàë:......¿åòýí, àëàã ºâñò, àëàã ºâñ ¿åòýí, õýýð, íóãà, íóãàðõàã, íàìàã

óðãàìàë á¿ðõýö:.....0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 60-70.............90-100

ºíäºð: ñì-ýýð 0-5, 5-10, 10-20,

ãîëëîõ óðãàìàë: õÿëãàíà, àãü, õèàã, íàïòóóë, óëàëæ, äýðñ

õºðñíèé ýâäðýë:..............(áàéõã¿é, äóíä çýðýã, èõ ìàø èõ)

ýâäðýëèéí õýëáýð% : ãóó æàëãà, õó÷ààñ, õîâèë, 0-5, 5-10, 10-30................

ãàäàðãûí ÷óëóó :ñàéð, õàéðãà, äàéðãà, ÷óëóó, õýìõäýñ, õàä, àñãà,

÷óëóóíû á¿ðõýö%: .............. -5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 60-70........90-100

Õºðñíèé ºíãºð%: .......... -5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 60-70.............90-100

Õºðñíèé ºíãº: õàð, õàð õ¿ðýí, öàéâàð õ¿ðýí, óëáàð õ¿ðýí, áîð ñààðàë, öàéâàð,

Ìåõàíèê á¿ðýëäýõ¿¿í: äóíä øàâðàíöàð, õºíãºí øàâðàíöàð, ýëñýíöýð, íàðèéí ýëñ, ýëñ

Õºðñíèé çóçààí: À  À+    Àd

Õºðñíèé ÷óëóó: ÷óëóóã¿é, ¿éðìýã, ñàéð, õàéðãà, äàéðãà, ÷óëóó õýìõäýñ

Õºðñíèé ÷óëóó õóâü: -5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 60-70.............90-100

HCL áóöëàëòûí ã¿í: áóöëàõã¿é, ñóë, äóíä çýðýã, õ¿÷òýé

Õºðñíèé îíöëîã øèíæ: ªíãº, ÷èéã, ìåõàíèê á¿ðýëäýõ¿¿í, ÷óëóó á¿òýö, ¿íäýñ íÿãòøèë, øèëæèëò

Õºðñíèé íýð:.....................

Äýýæ àâñàí ã¿í:.............................

Views: 976 | Added by: starhero | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: